اساسنامه اساسنامه

اساسنامه

ماده 1ـ سازمان انتقال خون ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده مي‌شود، وابسته به وزارت بهداري و داراي شخصيت حقوقي مستقل است كه امور آن طبق ضوابط اين اساسنامه، مقررات عمومي دولت و ساير مقررات مربوطه به صورت غيرانتفاعي اداره مي‌شود.

ماده 2ـ وظايف و اختيارات سازمان عبارت است از:

- ترغيب و گردآوري داوطلبانه اهداي خون ...

- اجراي برنامه‌هاي آموزشي جهت آگاهي مردم به امر اهداي خون.

- گسترش شبكه خونرساني در سراسر كشور.

- ايجاد واحدهاي سيار و پايگاه‌هاي محلي در مناطق مختلف شهرها يراي خون‌گيري.

- انجام آزمايشات ايمني و گروه‌بندي براي آماده كردن خون و فرآورد‌ه‌هاي آن.

- توزيع خون و فرآورده‌هاي آن به مراكز بهداشتي، درماني، بيمارستان‌ها و ساير سازمان‌ها و مؤسسات.

- توليد فرآورده‌هاي مختلف خوني (پلاسمائي و سلولي و مشابه) با تعريف و تعيين وزارت بهداري.

- تهيه و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي موردنياز گروه پزشكي و وابسته پزشكي در محدوده تكاليف سازمان برطبق ضوابط و مقررات آموزشي كشور.

- پژوهش‌هاي علمي در زمينه تعيين و تكميل روش‌هاي مناسب براي تهيه فرآورده‌هاي خوني و پلاسمايي، پژوهش‌هاي اختصاصي در زمينه‌هاي ايمونوهماتولوژي، ايمونوشيمي و شيمي پروتئين‌ها و زمينه‌هاي وابسته و انجام تحقيقات باليني و پايه.

- گروه‌بندي نسوج براي پيوند اعضاء و انتقال گلبول‌هاي سفيد.

- تشخيص اختلال‌هاي انعقاد خون.

- تعيين شرايط استاندارد براي جمع‌آوري، نگهداري خون و فرآورده‌هاي پلاسما، وسايل مورد مصرف، صدور كارت و شرايط پزشكي مجاز براي اهداي خون.

- تشويق مادي و معنوي داوطلبان اهداي خون و پلاسما براي همكاري آنها و تهيه بعضي فرآورده‌ها.

ماده 3ـ حوزه فعاليت سازمان در سراسر كشور است و مركز اصلي آن در تهران و داراي واحدهاي سازماني مناسب (نظير پايگاه‌هاي منطقه‌اي، اقماري و بيمارستاني و مراكز تهيه و توزيع و يا واحدهاي مناسب) در شهرستانها خواهد بود.

ماده 4ـ تهيه، تامين و توزيع خون براي مصرف‌كننده در سراسر كشور رايگان مي‌باشد.

تبصره ـ در غير موارد اورژانس سازمان مي‌تواند اعطاي خون را به بيمار مشروط به جايگزيني تمام يا قسمتي از خون مصرف شده توسط بستگان سالم بيمار بنمايد. چنانچه بيمار به هر نحوي احتياج به خون داشته و فاميلي هم نداشته باشد، جايگزيني خون مطرح نخواهد بود.

ماده 5ـ سازمان داراي اركان ذيل مي‌باشد :

- شورايعالي سازمان.

- مديرعامل

ماده 6ـ شورايعالي سازمان مركب از پنج نفر مي‌باشند كه از ميان متخصصن مربوطه گروه پزشكي با اطلاعات و سوابق كافي در مسائل مربوط به انتقال خون براي مدت سه سال انتخاب مي‌گردند و انتخاب مجدد آنها پس از انقضاي مدت نيز بلامانع است.

تبصره 1 ـ عزل و نصب اعضاي شورايعالي بعهده وزير بهداري مي‌باشد.

تبصره 2 ـ جلسات شورايعالي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل مي شود و تصميمات با اكثريت مطلق اعضاء شورا معتبر خواهد بود.

تبصره 3 ـ ميران دستمزد اعضاي شورايعالي كه كارمند شاغل دولت نباشند از طرف شوراي حقوق و دستمزد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تعيين خواهد شد.

ماده 7ـ وظايف شورايعالي سازمان

الف ـ تصويب خط مشي و برنامه عمليات آتي سازمان.

ب ـ رسيدگي و تصويب برنامه و بودجه ساليانه سازمان.

پ ـ رسيدگي و اظهارنظر نسبت به گزارش عمليات سالانه سازمان.

ت‌ ـ بررسي تشكيلات سازمان و پيشنهاد آن به سازمان امور اداري و استخدامي كشور.

ج ـ تعيين نوع و تعرفه خدمات و فرآورده‌هاي سازمان براي فروش بجز خون كامل.

چ ـ اتخاذ تصميم و صدور اجازه تاسيس واحدهاي عملياتي سازمان در استان‌ها و شهرستان‌ها.

د ـ تهيه و تدوين آئين‌نامه‌هاي مربوط به طرز كار شوراي‌عالي و امور انتقال خون مؤسسات درماني آموزشي و پژوشي در زمينه ايمونوهماتولوژي و انتقال خون و نيز روشهاي جمع‌آوري، نگهداري و پخش و استفاده از خون و فرآورده‌هاي سلولي و پلاسمائي، اين آئين‌نامه‌ها و شرايط پس از تصويب وزير بهداري لازم‌الاجرا است.

هـ ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در مورد گزارشها، پيشنهادات و ساير اموري كه مديرعامل در شورايعالي مطرح مي‌سازد.

 

ماده 8ـ مديرعامل از بين افراد شوراي‌عالي و با راي اعضاي اين شورا انتخاب و با حكم وزير بهداري منصوب مي‌گردد. عزل مديرعامل به پيشنهاد شوراي‌عالي و با حكم وزير انجام خواهد گرفت.

ماده 9ـ مديرعامل بالاترين مقام اجرائي سازمان است و مسئول اجراي برنامه‌هاي سازمان با رعايت كامل ضوابط و روش‌هاي اجرائي تعيين شده توسط شوراي‌عالي است و در اداره امور سازمان در حدود قانون راجع به تشكيل سازمان انتقال خون و اين اساسنامه و ضوابط اداري و مالي و استخدامي و ساير مقررات مربوطه داراي اختيار تام مي‌باشد.

ماده 10ـ مديرعامل نماينده قانوني سازمان در قبال اشخاص حقيقي و حقوقي است و مي‌تواند در كليه مراجع قانوني با حق انتخاب وكيل يا نماينده اقدام كند.

ماده 11ـ سازمان داراي ذيحساب منصوب از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي خواهد بود. وظايف و اختيارات ذيحساب همان است كه در قانون محاسبات عمومي و ديگر مقررات مربوطه پيش‌بيني شده است.

 

ماده 12ـ چنانچه موارد مقرر در بند د ماده هفت از طرف مؤسسات درماني و بهداشتي رعايت نشود، سازمان بايد بلافاصله از ادامه فعاليت واحد متخلف در سازمان مربوطه جلوگيري نموده و مراتب را به مراجع ذيصلاح قانوني اعلام نمايد.

تبصره ـ ماموران سازمان مجازند از بانكهاي خون كليه مراكز بهداشتي درماني، بازديد بعمل آورده و مؤسسات مذكور در اين رابطه ملزم به همكاري با آنان مي‌باشند.

ماده 13ـ سازمان از نظر مقررات مالي و معاملاتي و استخدامي تابع جميع مقررات استخدامي سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري استان‌ها مي‌باشد.

ماده 14ـ تشكيلات و پست‌هاي سازمان جديد از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور از تاريخ تصويب قانون تشكيل سازمان انتقال خون 1361/7/15به مورد اجراء گذاشته خواهد شد، تا زماني كه تشكيلات و پست‌هاي سازماني جديد به تصويب نرسيده است تشكيلات و پست‌هاي قبلي به قوت خود باقي خواهد بود.

تبصره 1 ـ كليه كاركنان سازمان كه در تاريخ تصويب اين اساسنامه در خدمت سازمان مي‌باشند براساس مقررات استخدامي مورد عمل سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري استان‌ها به مستخدم ثابت تبديل وضع مي‌يابند.

تبصره 2 ـ نحوه تطبيق كاركنان سازمان با آئين‌نامه استخدامي مورد عمل سازمان‌هاي منطقه‌اي بهداري استان‌ها طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود. كه ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب اين اساسنامه توسط سازمان تهيه و پس از تاييد وزارت بهداري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به مورد اجراء گذارده خواهد شد.

ماده 15ـ منابع مالي سازمان بشرح زير است :

1 ـ اعتبارات مصوب در بودجه كل كشور.

2 ـ كمك و هداياي اشخاص حقيقي و حقوقي.

3 ـ درآمدهاي حاصل از انجام خدمات و فروش فرآورده‌هاي سازمان.

تبصره 1 ـ كمكها و هداياي نقدي موضوع بند (2) كه پس از وصول در حسابهاي خزانه‌داري كل متمركز خواهد شد طبق ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، منحصراً براي همان مصارفي كه مورد نظر اهداكنندگان بوده است و در صورت عدم اعلام‌نظر از طرف آنان براي موارد فوري و اضطراري مربوط به خون‌رساني قابل استفاده مي‌باشد. سازمان مكلف است حساب وجوه دريافتي و پرداختي موضوع اين تبصره را جداگانه از طريق ذيحسابي نگهداري نمايد تا بموقع مورد حسابرسي ديوان محاسبات قرار گيرد. كمكها و هداياي غيرنقدي جزو اموال سازمان محسوب خواهد شد و براي انجام وظايف سازمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 ـ درآمدهاي موضوع بند (3) پس از وصول به حساب درآمد عمومي منظور خواهد شد.

ماده 16ـ نحوه انتقال و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول با اعتبارات و تعهدات فعلي سازمان انتقال خون به سازمان جديد با نظارت شوراي‌عالي صورت خواهد گرفت.

ماده 17ـ از تاريخ تصويب اين اساسنامه هيچ يك از وزارتخانه‌ها، شركت‌ها، سازمان‌هاي دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمان‌هائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسسات خيريه و ساير مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از اعتبارات آنها در قانون بودجه كل كشور منظور و تامين مي‌شود، مجاز به ايجاد واحدهاي خون‌گيري و بانكهاي خون نمي‌باشد و مي‌بايست مراكز موجود خود را با كليه اموال منقول و غيرمنقول و اعتبارات مربوطه و كاركنان آنها به سازمان منتقل و واگذار نمايند تا ترتيب استفاده از آنها توسط سازمان داده شود با كاركنان اين قبيل مراكز نيز مانند كاركنان سازمان رفتار خواهد شد.

تبصره ـ اداره موقوفات با رعايت مقررات مربوط به وقف با سازمان انتقال خون خواهد بود.

ماده 18ـ از تاريخ تصويب اين قانون، كليه قوانين، مقررات مغاير با آن لغو مي‌شود. اساسنامه فوق مشتمل بر هيجده ماده و ده تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه يكهزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1363/3/20به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.