اهدای خون زوج یزدی اهدای خون زوج یزدی

اهدای خون زوج یزدی در سال ۱۳۸۹

اهدای خون زوج یزدی در سال ۱۳۹۴