شناسنامه خدمات شناسنامه خدمات

عنوان خدمت

الکترونیکی یا غیر الکترونیکی بودن خدمت

اطلاع رسانی الکترونیکی

الکترونیکی کردن خدمات دولتی

الکترونیکی کردن خدمات دولتی

میزان ارائه خدمات در دفاتر پيشخوان

درخواست خدمت

ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان

ارزیابی کیت های ویروسی HIV, HCV, HBV ارسالی از آزمایشگاه مرجع سلامت

(16041577100)

غیر الکترونیکی

بلی

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

ارزیابی لوله های آزمایشگاهی ارسالی از اداره تجهیزات و ملزومات

(16041577101)

غیر الکترونیکی

بلی

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

انجام آزمایشات HIV, HCV, HBV بر روی نمونه های ارسالی از غذا و دارو

(16041577102)

غیر الکترونیکی

بلی

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

بررسی های کیسه خون ارسالی از تولیدکنندگان و شرکتها (16041578000)

غیر الکترونیکی

بلی

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

آموزش نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده ها (18051579000)

الکترونیکی 

بلی

بلی

بلی

عدم مصداق

ارائه خدمات آموزشی حوزه طب انتقال خون (18051580000)

الکترونیکی

بلی

بلی

بلی

عدم مصداق

خدمات پژوهشی مرتبط با انتقال خون

(16051581000)

الکترونیکی

بلی

بلی

بلی

عدم مصداق

ارزیابی و بازرسی بانک های خون بیمارستانی (16041582000)

غیر الکترونیکی

بلی

بلی

عدم مصداق

عدم مصداق

تامین و توزیع خون و فرآورده های خونی

(16041583000)

غیر الکترونیکی

بلی 

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

تهیه خون نادر سازگار جهت تزریق به بیمار (16041584000)

غیر الکترونیکی

بلی

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

ارزیابی مراکز پلاسما فرزیس خصوصی

(16061585000)

غیر الکترونیکی

بلی

عدم مصداق

عدم مصداق

عدم مصداق

ارائه آمار، اطلاعات و گزارشات حوزه انتقال خون (16041586000)

الکترونیکی

بلی

بلی

بلی

عدم مصداق

 

نماد

معرفی نماد

نماد ارائه خدمت تحت وب و روی اینترنت؛ شهروند با کلیک روی این نماد به صفحه ارائه خدمت هدایت می­شود.

نماد ارائه خدمت تحت برنامه های کاربردی تلفن همراه؛ با کلیک روی این نماد شهروند فایل نصب برنامه کاربردی را دریافت می­کند.

نماد ارائه خدمت با پست الکترونیک؛ با کلیک روی این نماد شهروند آدرس پست الکترونیک مربوط به خدمت را مشاهده می­کند.

نماد ارائه خدمت در بستر تلفن گویا یا مرکز تماس؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره مرکز تماس یا تلفن گویا نمایش داده شود.

نماد ارائه خدمت در بستر سامانه پیامکی؛ در صورت کلیک روی این نماد شماره سامانه پیامکی نمایش داده شود.

نماد ارائه خدمت در دفاتر پیشخوان دولت یا دفاتر پستی؛ در صورت کلیک شهروند روی این نماد آدرس تمامی دفاتر ارائه کننده خدمت در صفحه­ای جدید نمایش داده شود.