مدیران پیشین مدیران پیشین

مديران كل انتقال خون استان از بدو تأسیس

آقاي سيد حسن سلطاني :  از سال 61-64  به مدت 4 سال

آقاي مهدي عطار : از سال64-87  به مدت 24 سال

آقاي دكتر سيد حسين حكمتي مقدم : ازسال 87-88  به مدت 1 سال

آقاي دكتر سيد علي خدايي :  از سال 88 -91 به مدت 3 سال

آقاي دكتر نقي تقوايي : از سال 91 تاكنون