شرایط عضویت در لیست اعضاء مستمر شرایط عضویت در لیست اعضاء مستمر

اهداكنندگاني كه حداقل دو نوبت در سال اهداي خون داشته باشند، به عنوان اهداكننده مستمر به حساب مي آيند و پس از آن نيز مي توانند با در دست داشتن يك قطعه عكس 3*4 و مراجعه به اداره كل انتقال خون يزد واقع در صفاييه (واحد صدور كارت) كارت اعضاي مستمر دريافت نمايند.