سخن مدير پايگاه سخن مدير پايگاه

جناب آقای دکتر نقي تقوائي

تماس با مدیر کل: : manager@yazdbto.ir