مزايده فروش خودرو مزايده فروش خودرو

« آگهی مزایده عمومی »

 اداره کل انتقال خون استان یزد در نظر دارد یک دسـتگاه خـودرو پیکان مدل 1381 مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . کلیه افراد حقیقــی و حقــوقی مــی تواننــد تا تاریخ 1394/04/25 جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده (1- برگ شرایط شرکت در مزایده 2- فرم تعهد خرید مزایده اي خودرو) به اداره کل انتقال خون استان یزد واقــع در یزد – صفائیه - میدان ابوذر مراجعه نمایند .