اخبار و مطالب اخبار و مطالب

ارسال پلاسما به پايگاه انتقال خون قم

ارسال پلاسما به پايگاه انتقال خون قم به گزارش روابط عمومي پايگاه يزد، طبق هماهنگي هاي بعمل آمده با معاونت محترم فني و كنترل كيفي سازمان انتقال خون ايران  ونياز پايگاه انتقال خون قم ، روز گذشته 8000 واحدپلاسماي مازاد اين پايگاه  به قم ارسال گرديد.