اخبار و مطالب اخبار و مطالب

افزايش رضايتمندي اهداكنندگان از اداره كل انتقال خون يزد

افزايش رضايتمندي اهداكنندگان از اداره كل انتقال خون يزدبه گزارش روابط عمومی، اولين جلسه طرح تكريم ارباب رجوع انتقال خون يزد در سال جديد، روز شنبه هفدهم بهمن ماه به منظور پايش نظرات و پيشنهادهاي ارباب رجوع در سه ماهه چهارم سال 91 و همچنين مقايسه فرم هاي نظرسنجي سال 91 نسبت به سال 90 با حضور مسولين ذيربط در دفتر مديريت برگزار شد، مسول طرح تكريم ارباب رجوع اداره در گزارشات خود گفت: در طول سال 1391 نزديك به 600 فرم نظرسنجي از ارباب رجوع جمع‌ آوري شده كه پايشها حاكي از آن است كه نسبت سال 1390 ميزان رضايتمندي اهداكنندگان خون در خصوص نحوه برخورد كاركنان 11 درصد و همچنين در خصوص اطلاع رساني 5 درصد افزايش پيدا كرده است. وي تصريح كرد در خصوص سوالاتي كه در فرم نظر سنجي گنجانده شده بود از جمله: آيا اطلاع رساني انجام شده است؟ 84 % بلي، 14% تا حدودي و 2% خير. نحوه برخورد كاركنان چگونه است؟ 79% بسيار خوب، 19% خوب ، 5/1% متوسط و بد 5/. % آيا خدمت در موعد مقرر ارائه شده است؟ 97% بلي و 3 % خير آيا درخواست خلاف مقررات شده است؟ 0% بلي و 100% خير پاسخ داده اند. همچنين نظرات و پيشنهادهايي كه ارباب رجوع از اين سازمان داشتند مورد بازنگزي قرار گرفت. وي در خصوص روند تكميل فرمهاي نظر سنجي ادامه داد: اين فرمها در پايان هر ماه پايش و سوابق آن در واحد روابط عمومي ثبت شده است. فرمهاي نظر سنجي در يك يا چند روز از هفته توسط واحد روابط عمومي يا پذيرش بين ارباب رجوع توزيع و اهداكنندگان پس از تكميل اين فرم، آن را داخل صندوق نظرات و پيشنهادات مي انداختند. در پايان جلسه دكتر تقوائي ضمن تشكر از مسولين واحدها به علت افزايش رضايتمندي اهداكنندگان در سال گذشته، خواست تا با تلاش دو چندان و توجيه كاركناني كه مستقيم با ارباب رجوع سروكار دارند و نحوه صحيح برخورد با آنها سعي كنند مشكلات مراجعين را برطرف نمايند.