اخبار و مطالب اخبار و مطالب

انتقال خون جايگاه انسان هاي كريم است

انتقال خون جايگاه انسان هاي كريم استرئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در بازديد از انتقال خون؛ انتقال خون جايگاه انسان هاي كريم است رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد به همراه معاونين خود از اداره كل انتقال خون يزد بازديد نمودند. به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، دكتر ميرجليلي ضمن بازديد از بخش هاي اهداكنندگان،فرآورده ، پخش خون ، آزمايشگاه و كنترل كيفي با نحوه تهيه خون و فرآورده هاي خوني از نزديك آشنا شدند. در اين بازديد دكتر تقوائي ضمن خير مقدم به مدعوين در خصوص حياتي بودن سازمان انتقال خون، جايگاه انتقال خون استان در كشور، ارسال خون و فرآورده هاي خوني به استان هاي همجوار صحبت نمود. در ادامه بازديد، دكتر ميرجليلي ضمن تبريك دهه كرامت گفت خوشحاليم كه در اين دهه از فضايي بازديد مي كنيم كه محل تردد انسان هاي كريم است. رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در پايان عرايض خود ضمن تشكر از مدير كل و پرسنل انتقال خون استان از تعامل و همكاري دوجانبه دانشگاه با انتقال خون اشاره كرد. در پايان اين بازديد معاونين دانشگاه كه از اهداكنندگان مستمر نيز هستند، خون اهدا نمودند.