اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي بسته هاي فرهنگي و آموزشي توسط پايگاه انتقا ل خون يزد در نشست روابط عمومي هاي استان

اهداي بسته هاي فرهنگي و آموزشي توسط پايگاه انتقا ل خون يزد در نشست روابط عمومي هاي استانبه گزارش روابط عمومی پایگاه، با توجه به نزديك شدن هفته انتقال خون و روز نهم مرداد، روز اهداي خون و بنا به ضرورت تشويق و ترغيب رابطين دستگاه ها جهت اهداي خون سالم و مستمر در بين كارمندان دولت و نقش بعضي از دستگاهها و نهادها در ترويج فرهنگ اهداي خون با توجه به برگزاري همايش دوره آموزشي مديران و كارشناسان روابط عمومي استان كه توسط استانداري روز چهارشنبه مورخه 16/4/1389 برگزار گرديد. طبق هماهنگي هاي بعمل آمده باروابط عمومي و امور بين الملل استانداري بسته هاي آموزشي و فرهنگي كه توسط پايگاه انتقال خون يزد تهيه شده بود در اختيار مديران و كارشناسان روابط عمومي استان قرار گرفت كه با استقبال همه جانبه مديران و كارشناسان روابط عمومي قرار گرفت.