اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي خون دوقلوي يزدي

اهداي خون دوقلوي يزديبه گزارش روابط عمومی،دوقلوي يزدي به نامهاي ابراهيم و اسماعيل بهپوش ظهر يكشنبه با حضور در اين اداره كل خون اهدا نمودند. نكته قابل توجه اينكه اين دوقلو هميشه به صورت همزمان براي اهداي خون به اداره كل انتقال خون يزد مراجعه مي كنند. قابل ذكر است كه اين دوقلو كه بسيار شبيه به هم و داراي گروه خوني O منفي هستند از اهداكنندگان مستمر خون نيز هستند.