اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اهداي لوح تقدير معاون آموزشي دانشكده پزشكي به پرسنل انتقال خون يزد

اهداي لوح تقدير معاون آموزشي دانشكده پزشكي به پرسنل انتقال خون يزد

    به گزارش روابط عمومی اداره كل انتقال خون استان یزد، همزمان با اعياد شعبانيه دكتر ميرغني زاده مدير گروه ايمونولوژي و دكتر منصوري مسئول اداره امور آزمايشگاه هاي دانشكده پزشكي شهيد صدوقي يزد با حضور در انتقال خون يزد از زحمات پرسنل و مسئوليني كه در امر آموزش دانشجويان در رشته هاي مختلف پزشكي سهيم بودند همراه با اهداي لوح، تقدير و تشكر نمود.