اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اولين اهداي خون

اولين اهداي خوناولين اهداي خون

ممکن است اين اولين باري باشد که تصميم به اهداي خون خود گرفته باشيد. خوب است بدانيم که اهداي خون محدود به زمان خاصي نبوده ، در تمامي فصول سال قابل انجام است و کل مراحل آن ، از هنگام ورود شما به پايگاه اهداي خون ، تا زمان خروج حداکثر 45 دقيقه طول مي کشد.

بايد دانست که در حال حاضر ، اهداي خون با کمک تجهيزات و وسايل استريل ويکبار مصرف به انجام مي رسد . بنابراين هيچ نگراني در مورد آلوده شدن با ميکروب هاي خطرناک مثل ويروس عامل ايدز و هپاتيت ، از طريق اهداي خون وجود ندارد.