اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اولين گام طرح ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوان اجرا شد

اولين گام طرح ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوان اجرا شداولين گام طرح ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوان اجرا شد طي توافقي كه بين اداره كل انتقال خون استان و دفتر امور بانوان استانداري شكل گرفته بود اولين گام طرح ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوان استان برداشته شد. به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، طي توافق قبلی این اداره با دفتر بانوان و خانواده استانداری، دكتر تقوائي مدير كل انتقال خون استان در جلسه بانوان رابطين دستگاه هاي اجرايي استان حضور يافت و ضمن تشكر از مدير كل امور بانوان استانداري جهت بازديد از اين اداره كل و قول مساعد همكاري در راستاي ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوان، در خصوص آمار اهداي خون بانوان در استان و باور غلط بعضي بانوان جهت اهداي خون و كم خوني بانوان سخنراني نمود. در اين جلسه كه سه شنبه هفدهم خرداد ماه در سالن همايش هاي باقرالعلوم دانشگاه برگزار شد، بروشور هاي خاص مربوط به اهداي خون بانوان در بين بانوان رابطين ادارات توزيع گرديد. نكته قابل ذكر اينكه با توجه به استقبال بانوان جهت بازديد از فرآيند تهيه خون قرار شد با هماهنگي مديركل امور بانوان استانداري گردهمايي بعدي بانوان رابطين دستگاه های اجرایی استان در انتقال خون يزد برگزار شود.