اخبار و مطالب اخبار و مطالب

اولین و آخرين اهداكننده

اولین و آخرين اهداكنندهبه گزارش روابط عمومي پايگاه انتقال خون يزد، آخرين اهداكننده در سال 1389                  جناب آقاي داود شاه قليان با 5 بار اهداي خون  در روز يكشنبه مورخ 29/12/1389 ساعت 15/13 عصر و همچنين   اولين اهداكننده در سال 1390 جناب آقاي كامبيز باستاني با 10 بار اهداي خون در روز سه شنبه 2/1/1390 ساعت 45/8 صبح خون خود را اهدانمودند براي اين دو عزيز و همه اهداكنندگان گرامي كه در طول سال خون خود را به بيماران اهداكردند علي الخصوص اهداكنندگاني كه در طول ايام تعطيلات نوروز ياور سازمان انتقال خون و بيماران بودند تشكر و قدرداني مي گردد