اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد بازرسان شركت CSL آلمان از انتقال خون يزد

بازديد بازرسان شركت CSL آلمان از انتقال خون يزدبه گزارش روابط عمومي، روز شنبه و يكشنبه مورخ پنجم و ششم اسفند ماه، بازرسان شركت CSL آلمان از اين پايگاه بازديد نمودند. در افتتاحيه اين مراسم كه روز شنبه در سالن همايش اين پايگاه برگزار گرديد بعد از تلاوت آياتي چند از كلام ا... مجيد، آقاي دكتر تقوائي ضمن خوش آمد گويي به ميهمانان به معرفي پايگاه يزد و عملكرد آن پرداخت. در اين بازديد كه خانم اوته از شركت CSL آلمان و همچنين خانم دكتر اميني به همراه تني چند از ستاد مركزي، حضور داشتند، از بخش هاي اهداكنندگان، فرآورده، آزمايشگاه، انبار، سردخانه و فرآيندهاي تهيه پلاسما بررسي شد. بازرسان طي مدت اين دو روز ضمن بازديد و ارزيابي عملكرد پايگاه، از روند ارسال پلاسما براي تهيه فاكتور ها و توليد فرآورده هاي بيولوژيكي ابراز رضايت نمودند.