اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد دانش آموزان شهرستان خاتم از تيم سيار خونگيري

بازديد دانش آموزان شهرستان خاتم از تيم سيار خونگيري

      به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، همزمان با استقرار تيم سيار خونگيري در شهرستان خاتم برخي دانش آموزان اين شهرستان از نزديك با نحوه خونگيري آشنا شدند.

      در اين بازديد پزشك مسول حفظ و جذب اهداکنندگان اين اداره كل پيرامون نياز دائمي به خون و فرآورده هاي خوني، اهميت اهداي خون مستمر، بيماري هاي قابل انتقال از راه خون، پرهيز از رفتارهاي پرخطر، توصيه هاي پس از اهداي خون مطالب مهمي براي دانش آموزان ارائه داد.