اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان از انتقال خون يزد

بازديد مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان از انتقال خون يزدبازديد مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان از انتقال خون يزد به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، در اين مراسم مدير كل ، مدير مالي و رئيس اداره عمومي اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان ضمن بازديد از بخش هاي اهداكنندگان،فرآورده ، پخش خون ، آزمايشگاه و كنترل كيفي با نحوه تهيه خون و فرآورده هاي خوني آشنا شدند. در اين بازديد دكتر تقوائي ضمن خير مقدم در خصوص حياتي بودن سازمان انتقال خون، جايگاه انتقال خون استان در كشور، ارسال خون و فرآورده هاي خوني به استان هاي همجوار صحبت نمود. در ادامه بازديد، كارگر؛ مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان ضمن تقدير و تشكر از مدير كل و كاركنان انتقال خون؛ حساسيت و ظرافت و دقت در تهيه خون و فرآورده هاي خوني را از جمله ويژگي هاي بارز خدمات سازمان انتقال خون دانست. در پايان طرفين در خصوص ترويج فرهنگ اهداي خون در بين كارآموزان و مربيان فني و حرفه اي و برگزاري برخي كلاس هاي آموزشي و مهارتي براي كاركنان انتقال خون تأكيد نمودند.