اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازديد مشاورين جوان دستگاه ها از پايگاه انتقال خون يزد در آخرين روز از هفته انتقال خون

بازديد مشاورين جوان دستگاه ها از پايگاه انتقال خون يزد در آخرين روز از هفته انتقال خونبازديد مشاورين جوان دستگاه ها از پايگاه انتقال خون يزد در آخرين روز از هفته انتقال خون

 

      به گزارش روابط عمومي پايگاه انتقال خون يزد، طبق هماهنگي هاي بعمل آمده با سازمان ملي جوانان در آخرين روز از  هفته انتقال خون جمعي از مشاورين جوان دستگاه ها از اين پايگاه بازديد كردند.

     رابطين جوان دستگاه ها ابتدا در جلسه آموزشي با مواردي چون اهميت اهداي خون مستمر، نياز به خون با هدف ايجاد انگيزه در اهداكننده، بيماريهاي قابل انتقال از راه خون پرهيز از رفتارهاي پرخطر توصيه هاي پس از اهداي خون و در پايان جلسه پرسش و پاسخ انجام گرديد.

     در ادامه مشاورين جوان از چگونگي مراحل اهداي خون از جمله پذيرش، معاينه، خو نگيري و از واحد فرآورده نيز از نزديك بازديد نمودند.

در پايان  چند نفر از مشاورين جوان نيز خون خود را براي كمك به نيازمندان در اين ماه مبارك اهدا نمودند.