اخبار و مطالب اخبار و مطالب

بازدید و دوره آموزشي تعداي از نوجوانان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

بازدید و دوره آموزشي تعداي از نوجوانان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانانبا هماهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، تعداي از نوجوانان از بخشهاي اين پايگاه آشنا شدند. طي اين بازديد دوره آموزشي با مباحث شرايط اهداي خون و ارائه مطالب آموزشي بمنظور آشنايي و ترويج فرهنگ اهداي خون براي نوجوان بازگو شد.