اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري جلسه ي آموزشي اهدائ خون سالم براي كارمندان آب

برگزاري جلسه ي آموزشي اهدائ خون سالم براي كارمندان آببا توجه به اهميت اهدا خون سالم واحد اموزش و حفظ و جذب اهداكنندگان پايگاه انتقال خون يزد اقدام به برگزاري جلسه ي اموزشي اهدائ خون سالم براي كارمندان سازمان اب نمود. در اين جلسه ي اموزشي كه در تاريخ 3/10/88 بعد از برگزاري زيارت پرفيض عاشورا در محل نمازخانه ي سازمان اب برگزار شد جناب اقاي ذوالمفاخر كارشناس امور انتقال خون  در مورد مراحل و شرايط اهدا خون ، ضرورت اهدا خون مستمر ،رفتارهاي پرخطر و بيماريهاي منتقله از راه خون گفتگو كردند.در پايان بروشورهاي  اموزشي بين كارمندان توزيع شد. يك هفته بعد از جلسه اموزشي تيم سيار خونگيري در سازمان اب مستقر شد وكارمندان اقدام به اهدا خون نمودند.