اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري دوره آموزشي اهداي خون در بين كاركنان سازمان انرژي اتمي شهرستان تفت

برگزاري دوره آموزشي اهداي خون در بين كاركنان سازمان انرژي اتمي شهرستان تفتاداره كل انتقال خون يزد براي كاركنان سازمان انرژي اتمي شهرستان تفت يك دوره آموزشي اهداي خون و آشنايي با سازمان انتقال خون برگزار نمود. به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، اين دوره آموزشي كه بنا به درخواست سازمان انرژي اتمي شهرستان تفت برگزار شد؛ پزشك مسئول برنامه ريزي، جذب و نگهداري اهداكنندگان اين اداره كل پيرامون نياز به خون با هدف ايجاد انگيزه در اهداكنندگانخون ، اهميت اهداي خون مستمر، بيماري هاي قابل انتقال از راه خون، پرهيز از رفتارهاي پرخطرو توصيه هاي پس از اهداي خون براي رابطين در اين دوره آموزش داد.