اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي فرماندهان و بسيجيان سپاه ثارا... يزد

برگزاري دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي فرماندهان و بسيجيان سپاه ثارا... يزدبه گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، يك دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي مسولين، فرماندهان و بسيجيان سپاه ثارا... يزد برگزار شد. اين دوره آموزشي كه در سالن اجتماعات سپاه ثارا... برگزار شد، بيش از 100 نفر از كاركنان، مسولين و فرماندهان اين مركز حضور داشتند. پزشك مسول برنامه ريزي، جذب و نگهداري اهداكنندگان پيرامون نياز به خون با هدف ايجاد انگيزه در اهداكننده، اهميت اهداي خون مستمر، بيماري هاي قابل انتقال از راه خون، پرهيز از رفتارهاي پرخطر، توصيه هاي پس از اهداي خون مطالب مهمي براي شركت كنندگان در اين دوره آموزش داد در پايان اين مراسم به سوالات حضار در خصوص اهداي خون توسط پزشك مسول پاسخ داده شد.