اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري دوره آموزشي مديريت مصرف خون براي متخصصين بي هوشي

برگزاري دوره آموزشي مديريت مصرف خون براي متخصصين بي هوشيبه گزارش روابط عمومی انتقال خون یزد، پیرو هماهنگیهای به عمل آمده با مدیر گروه بیهوشی بیمارستان شهید صدوقی یزد و ریاست انجمن متخصصین بیهوشی ، برنامه مبانی طب انتقال خون با حضور اعضای هیئت علمی گروه بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دستیاران رشته بیهوشی، متخصصین بیهوشی شاغل در بیمارستان های استان یزد اعم از دولتی و خصوصی روز پنجشنبه ششم آذر در اداره كل انتقال خون يزد برگزار گردید . در ابتداي مراسم دكتر تقوائي ضمن خیر مقدم، در مورد هزینه های سلامت خون و راهکارهای کاهش ضایعات خون و فراورده های خونی سخنراني نمود. در ادامه معاون فنی اين اداره كل مطالبی تحت عنوان مدیریت خون در مورد تعریف و اهمیت مدیریت مصرف خون ، خطرات و عوارض تزریق خون، راه های کاهش مصرف خون قبل، حین و پس از عمل جراحی، انواع اهدای خون اتولوگ و مشاوره انتقال خون در مراکز درمانی و لزوم استفاده و بومی سازی MSBOS مباحثی مطرح نمود. در بخش ديگر اين دوره آموزشي ، مسئول واحد هموویژیلانس و کمیته های بیمارستانی اين اداره كل، مشکلات موجود در مراکز درمانی در زمینه مدیریت مصرف خون را عنوان نمود و حاضرین در جلسه نیز هرکدام نظرات خود در زمینه راهکارهای اجرایی شدن مبحث مدیریت صحیح مصرف خون عنوان نمودند. در پایان دوره آموزشي شرکت کنندگان از تمامی واحدهای فنی انتقال خون بازدید و نكته قابل ذكر اينكه قریب به اتفاق اذعان داشتند که بسیاری از روسا و مسئولین بیمارستانها و متخصصین از روند کاری انتقال خون آگاهی ندارند و برگزاری مستمر این برنامه می تواند اهمیت به سزایی در معرفی انتقال خون و مصرف بهینه خون و فرآورده های خونی داشته باشد. در ضمن مقرر گردید این برنامه برای تمام گروه های آموزشی تخصص های پزشکی مربوط با انتقال خون برگزار گردد .