اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري دوره آموزش مهارت هاي زندگي در انتقال خون يزد

برگزاري دوره آموزش مهارت هاي زندگي در انتقال خون يزدبه گزارش روابط عمومي، روز دوشنبه مورخ 5/12/92 اولین دوره آموزش مهارتهای زندگی تحت عنوان مهارت روابط بین فردی موثر در پایگاه انتقال خون یزد برگزار گردید . در این دوره شرکت کنندگان با مفاهیم پایه در روابط بین فردی موثر همچنین روشهای توانمندسازی در این زمینه آشنا شدند . در ادامه این دوره ، روز دوشنبه 12/12/92 جلسه آموزشی دیگری تحت عنوان مهارت مدیریت استرس برگزار گردید که همکاران انواع استرسها و راهکارهای عملی مقابله با آنها را فراگرفتند .