اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري دوره آموزش هموويژلانس در پايگاه انتقال خون استان يزد


  به گزارش روابط عمومی پایگاه، در راستاي برقراري سيستم مراقبت از خون (haemovigilance) ، واحد آموزش پايگاه منطقه اي انتقال خون استان يزد با همكاري كميته هموويژلانس پايگاه، اقدام به برگزراي دوره هاي آموزشي مراقبت از خون براي 3 بيمارستان منتخب استان نمود كه طي 13 دوره، حدوداً 450 نفر از پرسنل درماني گروه هدف (پزشكان، پرستاران و پرسنل بانك خون بيمارستان) و حتي پرسنل غير از گروه هدف ( پرستاراني كه در بخشهايي مشغول بكار مي باشند كه با خون و تزريق آن سر و كار ندارند) با نحوه استقرار سيستم هموويژلانس ، اهميت آن و نحوه همكاري در برقراري اين سيستم آشنا شده و آموزشهاي موردنياز را طي اين جلسات 5 ساعته فراگرفتند كه نتايج آزمون هاي پره تست و پست تست و ميزان اثر بخشي اين دوره ها به واحد هموويژلانس ستاد مركزي اعلام گرديده است.