اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري دوره آموزش هموويژلانس در پايگاه انتقال خون استان يزد

برگزاري دوره آموزش هموويژلانس در پايگاه انتقال خون استان يزد  به گزارش روابط عمومی پایگاه، در راستاي برقراري سيستم مراقبت از خون (haemovigilance) ، واحد آموزش پايگاه منطقه اي انتقال خون استان يزد با همكاري كميته هموويژلانس پايگاه، اقدام به برگزراي دوره هاي آموزشي مراقبت از خون براي 3 بيمارستان منتخب استان نمود كه طي 13 دوره، حدوداً 450 نفر از پرسنل درماني گروه هدف (پزشكان، پرستاران و پرسنل بانك خون بيمارستان) و حتي پرسنل غير از گروه هدف ( پرستاراني كه در بخشهايي مشغول بكار مي باشند كه با خون و تزريق آن سر و كار ندارند) با نحوه استقرار سيستم هموويژلانس ، اهميت آن و نحوه همكاري در برقراري اين سيستم آشنا شده و آموزشهاي موردنياز را طي اين جلسات 5 ساعته فراگرفتند كه نتايج آزمون هاي پره تست و پست تست و ميزان اثر بخشي اين دوره ها به واحد هموويژلانس ستاد مركزي اعلام گرديده است.