اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاري كارگاه آموزشي آنتي بادي اسكريينينگ در انتقال خون يزد

برگزاري كارگاه آموزشي آنتي بادي اسكريينينگ در انتقال خون يزدبه گزارش روابط عمومي، روز چهارشنبه 22خرداد ماه برنامه اي آموزشي تحت عنوان "كارگاه آنتي بادي اسكرينينگ" توسط واحد آموزش و پژوهش در سالن همايش اين اداره كل برگزار شد. هدف از برگزاري اين كارگاه كه داراي امتياز بازآموزي بود، آشنايي مسولين و كارشناسان واحد آزمايشگاه بانك خون بيمارستان ها با روش هاي استاندارد آزمايشات قبل از تزريق خون از جمله تعيين گروه خوني لوله اي، آنتي بادي اسكرينينگ و كراس مچ عنوان شد، كه با حضور 30نفر از كارشناسان مربوطه به صورت تئوري و عملي برگزارگرديد.