اخبار و مطالب اخبار و مطالب

برگزاری دوره آموزشی طب انتقال خون ویژه دستیاران پاتولوژي در يزد

برگزاری دوره آموزشی طب انتقال خون ویژه دستیاران پاتولوژي در يزد

       به گزارش روابط عمومي اداره كل انتقال خون ؛ در راستاي ارتقاي آموزش طب انتقال خون دانشجويان پزشكي و دستياران رشته هاي تخصصي پزشکی و با دارا بودن بخش هاي تخصصي و بهره گيري از اعضاي هيئت علمي و كارشناسان مجرب، اداره كل انتقال خون يزد برای دومين بار به برگزاری دوره آموزشی طب انتقال خون جهت دستياران رشته پاتولوژي دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اقدام نمود.

      در ابتداي اين دوره مدير كل انتقال خون در خصوص اهميت خون و فرآورده هاي خوني و مديريت مصرف خون براي دستياران مطالب مهمي بيان نمود.

     این دوره آموزشی كه يه مدت یک ماه به طول خواهد انجاميد ، دستیاران  به صورت نظري و عملي در بخش هاي مختلف و با سرفصل های آموزشي اين اداره كل آموزش هاي لازم را دريافت مي نمايند.