اخبار و مطالب اخبار و مطالب

ترويج فرهنگ اهداي خون بين بانوان طلبه حاضر در اردوي منشاد


به گزارش روابط عمومی پایگاه يزد، در راستاي ترويج فرهنگ اهداي خون در بين بانوان، جلسه اي آموزشي در تاريخ 15/4/89 با حضور 50 نفر از بانوان طلبه در اردوگاه امام صادق (ع) منشاد از سوي مكتب الزهراء برگزار گرديد در اين جلسه آقاي ذوالمفاخر با نمايشي از انواع فرآورده هاي خوني براي حاضران در مورد ضرورت اهداي خون، شرايط و مراحل اهداي خون و بيماري هاي منتقله از راه خون توضيحاتي ارائه نمودند. درپايان بروشورهاي آموزشي در بين حاضرين توزيع گرديد