اخبار و مطالب اخبار و مطالب

تعداد دفعاتی که می توانیم اهدای خون کنیم چقدر است ؟

تعداد دفعاتی که می توانیم اهدای خون کنیم چقدر است ؟ تعداد دفعاتی که می توانیم اهدای خون کنیم چقدر است ؟ 

افراد بالغ سالم می توانند به طور مستمر خون دهند. در اکثر کشورها مردان هر 3 ماه یکبار و خانم ها هر 4 ماه یکبار می توانند خون اهدا نمایند ( شایان ذکر است که فاصله میان دوبار اهدای خون متوالی می تواند 8 هفته باشد اما دفعات اهدای خون در سال برای مردان 4 بار و برای بانوان 3 بار است )