اخبار و مطالب اخبار و مطالب

تغییر زمان توزیع کارت ازمون استخدامی دستگاه های اجرایی استان یزد

تغییر زمان توزیع کارت ازمون استخدامی دستگاه های اجرایی استان یزدزمان توزیع کارت ازمون استخدامی دستگاه های اجرایی استان یزد بدلیل کثرت ثبت نام، به چهارشنبه 24/3/1391 از ساعت 8 الی 14 تغییر یافت. ثبت نام کنندگان می توانند با مراجعه به دستگاه های اجرایی مورد تقاضا در مرکز استان کاررتت ازمون را دریافت نمایند.