اخبار و مطالب اخبار و مطالب

تغییر زمان توزیع کارت ازمون استخدامی دستگاه های اجرایی استان یزد


زمان توزیع کارت ازمون استخدامی دستگاه های اجرایی استان یزد بدلیل کثرت ثبت نام، به چهارشنبه 24/3/1391 از ساعت 8 الی 14 تغییر یافت. ثبت نام کنندگان می توانند با مراجعه به دستگاه های اجرایی مورد تقاضا در مرکز استان کاررتت ازمون را دریافت نمایند.