اخبار و مطالب اخبار و مطالب

ثبت جهش يك ژن در پايگاه NCBI توسط يكي از كاركنان انتقال خون يزد

ثبت جهش يك ژن در پايگاه NCBI توسط يكي از كاركنان انتقال خون يزد

 

    

    به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، سركار خانم فاطمه اخوان تفتي مسئول تضمين كيفيت اين اداره كل و فارغ التحصيل كارشناسي ارشد ميكروب شناسي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد موفق به ثبت ژن PA3721با 4 الگوي جهشي جديد در پايگاه NCBI شد.

     خانم اخوان تفتي در تحقيقات خود نشان داد  ژن بین جهش nalc در پمپ افلاکس Mex AB oprM با مقاومت سویه های پسودوموناس آئروژینوزا نسبت به آنتی بیوتیک های کارباپنم با0/004 Pvalue=ارتباط معنا داری وجود دارد. در اين مطالعه 4 الگوي جهشي جديد در ژن (nalC(PA3721ديده شد و ژن جهش يافته سويه( 2SS accession nomber : KP774795در داده پايگاه  NCBI national Center for Biotechnology Information به ثبت رسيد. سويه جهش يافته جديد نسبت به آنتي بيوتيك هاي مروپنم و ايميپنم مقاوم است . به دليل اينكه جهش درژن هاي تنظيم كننده  پمپ افلاكس باعث ايجاد سويه هاي Multi Drug Resistant ميشود و به علت تشابه ساختاري بين مروپنم و بعضي از آنتي بيوتيك هاي ديگر خانواده كارباپنم، سويه جهش يافته جديد به آنتي بيوتيك ارتاپنم قبل از اينكه به صورت باليني براي بيماران تجويز شود، مقاوم شده است. در اين  مطالعه نشان داده شد كه 70% سويه هاي پسودوموناس آئروژینوزاي جدا شده از زخم سوختگي به ارتاپنم مقاوم شده اند و داراي جهش در ژن (nalC(PA3721 هستند.