اخبار و مطالب اخبار و مطالب

جلسه طرح تكريم ارباب رجوع با حضور مسولين در انتقال خون يزد برگزار شد.افزايش رضايتمندي اهداكنندگان از انتقال خون يزد

جلسه طرح تكريم ارباب رجوع با حضور مسولين در انتقال خون يزد برگزار شد.افزايش رضايتمندي اهداكنندگان از انتقال خون يزدبه گزارش روابط عمومی انتقال خون یزد، اين جلسه كه روز يكشنبه مورخ 1 مرداد ماه سال جاري به منظور پايش نظرات و پيشنهادهاي ارباب رجوع در 6 ماهه دوم سال 90 و سه ماهه اول سال جاري با حضور مسولين ذيربط در دفتر مديريت برگزار شد، مسول طرح تكريم ارباب رجوع پايگاه در گزارشات خود گفت: در 6 ماهه دوم سال جاري 203 و سه ماه اول سال جاري 143 فرم نظرسنجي ارباب رجوع جمع‌ آوري شده كه پايشها حاكي از آن است كه نسبت به 6 ماهه اول سال 90 رضايتمندي اهداكنندگان خون افزايش پيدا كرده است.. وي تصريح كرد در خصوص سوالاتي كه در فرم نظر سنجي گنجانده شده بود از جمله: آيا اطلاع رساني انجام شده است؟ 81 % بلي، 18% تا حدودي و 1% خير. نحوه برخورد كاركنان چگونه است؟ 75% بسيار خوب، 23% خوب ، 5/1% متوسط و 5/.% بد آيا خدمت در موعد مقرر ارائه شده است؟ 100% بلي و 0 % خير آيا درخواست خلاف مقررات شده است؟ 0% بلي و 100% خير پاسخ داده اند. همچنين نظرات و پيشنهادهايي كه ارباب رجوع از اين سازمان داشتند مورد بازنگزي قرار گرفت. وي در خصوص روند تكميل فرمهاي نظر سنجي ادامه داد: اين فرمها در پايان هر ماه پايش و سوابق آن در واحد روابط عمومي ثبت شده است. فرمهاي نظر سنجي در يك يا چند روز از هفته توسط واحد روابط عمومي يا پذيرش بين ارباب رجوع توزيع و اهداكنندگان پس از تكميل اين فرم، آن را داخل صندوق نظرات و پيشنهادات مي اندازند. در پايان جلسه دكتر سيد علي خدايي از مسولين واحدها خواست تا با تلاش دو چندان و توجيه كاركناني كه مستقيم با ارباب رجوع سروكار دارند و نحوه صحيح برخورد با ارباب رجوع سعي كنند مشكلات مراجعين را برطرف نمايند.