اخبار و مطالب اخبار و مطالب

حضور فرزندان پرسنل در برنامه كودك و نوجوان صدا و سيماي مركز يزد

حضور فرزندان پرسنل در برنامه كودك و نوجوان صدا و سيماي مركز يزد 

 به گزارش روابط عمومي پايگاه انتقال خون يزد با هماهنگي هاي قبلي با صدا و سيماي مر كز يزد، روز يكشنبه ودوشنبه مورخ 1/3/90 و2/3/90 هشتاد نفر از فرزندان دختروپسر پرسنل پايگاه انتقال خون استان دردو برنامه زنده كودك و نوجوان شبكه تابان بصورت جداگانه حضور يافتند. در پايان هريك از اين برنامه هاي يك ساعته كه بصورت مستقيم از شبكه استان پخش شد از روابط عمومي پايگاه جهت تهيه جوايز و هماهنگي هاي بعمل آمده تشكر و قدرداني شد.