اخبار و مطالب اخبار و مطالب

دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي بانوان معتكف

دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي بانوان معتكف

      به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، همزمان با 15 رجب مصادف با آخرين روز از اعتكاف يك دوره آموزشي ترويج فرهنگ اهداي خون براي بانوان مسجد چهاره معصوم يزد برگزار شد.

      در اين دوره آموزشي پزشك مسول اين اداره كل پيرامون نياز به خون با هدف ايجاد انگيزه در اهداكننده، اهميت اهداي خون مستمر، بيماري هاي قابل انتقال از راه خون، پرهيز از رفتارهاي پرخطر، توصيه  هاي پس از اهداي خون مطالب مهمي براي شركت كنندگان در اين دوره آموزش ارائه داد

در پايان اين مراسم به سوالات بانوان در خصوص اهداي خون توسط پزشك مسول پاسخ داده شد.