اخبار و مطالب اخبار و مطالب

دوره آموزشي مصرف بهينه انرژي در انتقال خون يزد برگزار شد

دوره آموزشي مصرف بهينه انرژي در انتقال خون يزد برگزار شد

به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، دوره آموزشي مصرف بهينه برق براي مسئولين و كاركنان انتقال خون يزد برگزار شد.

     اين دوره آموزشي كه با هدف ترويج فرهنگ مصرف بهينه انرژي به مدت دو روز در سالن همايش اين اداره كل برگزار شد، كاركنان با موضوعاتي همچون لزوم صرفه جويي در مصرف انرژي، راه هاي تامين برق مصرفي در كشور و ارائه آمارهاي مقايسه اي مصرف برق در سطوح مختلف جامعه و ... آشنا شدند.