اخبار و مطالب اخبار و مطالب

دومين جلسه آموزشي پيشگيري از اعتياد و آشنايي با مواد مخدر در انتقال خون يزد برگزار شد

دومين جلسه آموزشي پيشگيري از اعتياد و آشنايي با مواد مخدر در انتقال خون يزد برگزار شد