اخبار و مطالب اخبار و مطالب

سومين جلسه طرح تكريم ارباب رجوع با حضور مسولين در انتقال خون يزد برگزار شد

سومين جلسه طرح تكريم ارباب رجوع با حضور مسولين در انتقال خون يزد برگزار شدبه گزارش روابط عمومی، سومين جلسه طرح تكريم ارباب رجوع انتقال خون يزددر سال جاري، روز سه شنبه سوم بهمن ماه به منظور پايش نظرات و پيشنهادهاي ارباب رجوع در سه ماهه دوم سال با حضور مسولين ذيربط در دفتر مديريت برگزار شد، مسول طرح تكريم ارباب رجوع اداره در گزارشات خود گفت: درسه ماهه سوم سال جاري 252 فرم نظرسنجي ارباب رجوع جمع‌ آوري شده كه پايشها حاكي از آن است كه نسبت به 3 ماهه دوم سال ميزان رضايتمندي اهداكنندگان خون در خصوص نحوه برخورد كاركنان 10درصد افزايش پيدا كرده است.. وي تصريح كرد در خصوص سوالاتي كه در فرم نظر سنجي گنجانده شده بود از جمله: آيا اطلاع رساني انجام شده است؟ 83 % بلي، 15% تا حدودي و 2% خير. نحوه برخورد كاركنان چگونه است؟ 78% بسيار خوب، 21% خوب ، 1% متوسط و بد 0 % آيا خدمت در موعد مقرر ارائه شده است؟ 98% بلي و 2 % خير آيا درخواست خلاف مقررات شده است؟ 0% بلي و 100% خير پاسخ داده اند. همچنين نظرات و پيشنهادهايي كه ارباب رجوع از اين سازمان داشتند مورد بازنگزي قرار گرفت. وي در خصوص روند تكميل فرمهاي نظر سنجي ادامه داد: اين فرمها در پايان هر ماه پايش و سوابق آن در واحد روابط عمومي ثبت شده است. فرمهاي نظر سنجي در يك يا چند روز از هفته توسط واحد روابط عمومي يا پذيرش بين ارباب رجوع توزيع و اهداكنندگان پس از تكميل اين فرم، آن را داخل صندوق نظرات و پيشنهادات مي اندازند. در پايان جلسه دكتر نقي تقوائي از مسئولين واحدها خواست تا با تلاش دو چندان و توجيه كاركناني كه مستقيم با ارباب رجوع سروكار دارند و نحوه صحيح برخورد با ارباب رجوع سعي كنند مشكلات مراجعين را برطرف نمايند.