اخبار و مطالب اخبار و مطالب

طرح همدلي در يزد؛ با اهداي خون زرتشتيان

طرح همدلي در يزد؛ با اهداي خون زرتشتيان

طبق سنوات گذشته در آخرين روزهاي ماه مبارك رمضان جمعي ازهموطنان زرتشتي ساكن يزد با مشاركت در طرح همدلي و مراجعه به انتقال خون يزد، خون خود را اهدا نمودند.

به گزارش روابط عمومي اداره کل انتقال خون استان یزد، اين مراسم كه روز سوم و چهارم تیر وبا هماهنگي بين رييس انجمن و موبد زرتشتينان و روابط عمومي انتقال خون انجام شد،تعداد زيادي ازاهداكنندگان زرتشتي  جهت اهداي خون به انتقال خون يزدمراجعه نمودند.

زرتشتيان در مصاحبه با خبرنگار صدا و سيماي مركز يزد هدف از اين كار خيرخواهانه را كمك به هم نوع خود خواندند.

سپنتا نيكنام عضو شوراي اسلامي شهر يزد و رييس انجمن زرتشتيان افزود: در ماه مبارك رمضان همشهريان مسلمان بعلت روزه داري نسبت به روز هاي معمولي كمتر قادر به اهداي خون مي باشند ما طبق سنوات گذشته براي كمك به هم نوعان خود اقدام به طرح همدلي نموديم كه در روز های سوم و چهارم تیر و همزمان با پایان ماه مبارک رمضان به صورت مستمر زرتشتيان در اين طرح مشاركت مي نمايند.طبق سنوات گذشته در آخرين روزهاي ماه مبارك رمضان جمعي ازهموطنان زرتشتي ساكن يزد با مشاركت در طرح همدلي و مراجعه به انتقال خون يزد، خون خود را اهدا نمودند.

به گزارش روابط عمومي اداره کل انتقال خون استان یزد، اين مراسم كه روز سوم و چهارم تیر وبا هماهنگي بين رييس انجمن و موبد زرتشتينان و روابط عمومي انتقال خون انجام شد،تعداد زيادي ازاهداكنندگان زرتشتي  جهت اهداي خون به انتقال خون يزدمراجعه نمودند.

زرتشتيان در مصاحبه با خبرنگار صدا و سيماي مركز يزد هدف از اين كار خيرخواهانه را كمك به هم نوع خود خواندند.

سپنتا نيكنام عضو شوراي اسلامي شهر يزد و رييس انجمن زرتشتيان افزود: در ماه مبارك رمضان همشهريان مسلمان بعلت روزه داري نسبت به روز هاي معمولي كمتر قادر به اهداي خون مي باشند ما طبق سنوات گذشته براي كمك به هم نوعان خود اقدام به طرح همدلي نموديم كه در روز های سوم و چهارم تیر و همزمان با پایان ماه مبارک رمضان به صورت مستمر زرتشتيان در اين طرح مشاركت مي نمايند.طبق سنوات گذشته در آخرين روزهاي ماه مبارك رمضان جمعي ازهموطنان زرتشتي ساكن يزد با مشاركت در طرح همدلي و مراجعه به انتقال خون يزد، خون خود را اهدا نمودند.

به گزارش روابط عمومي اداره کل انتقال خون استان یزد، اين مراسم كه روز سوم و چهارم تیر وبا هماهنگي بين رييس انجمن و موبد زرتشتينان و روابط عمومي انتقال خون انجام شد،تعداد زيادي ازاهداكنندگان زرتشتي  جهت اهداي خون به انتقال خون يزدمراجعه نمودند.

زرتشتيان در مصاحبه با خبرنگار صدا و سيماي مركز يزد هدف از اين كار خيرخواهانه را كمك به هم نوع خود خواندند.

سپنتا نيكنام عضو شوراي اسلامي شهر يزد و رييس انجمن زرتشتيان افزود: در ماه مبارك رمضان همشهريان مسلمان بعلت روزه داري نسبت به روز هاي معمولي كمتر قادر به اهداي خون مي باشند ما طبق سنوات گذشته براي كمك به هم نوعان خود اقدام به طرح همدلي نموديم كه در روز های سوم و چهارم تیر و همزمان با پایان ماه مبارک رمضان به صورت مستمر زرتشتيان در اين طرح مشاركت مي نمايند.طبق سنوات گذشته در آخرين روزهاي ماه مبارك رمضان جمعي ازهموطنان زرتشتي ساكن يزد با مشاركت در طرح همدلي و مراجعه به انتقال خون يزد، خون خود را اهدا نمودند.

به گزارش روابط عمومي اداره کل انتقال خون استان یزد، اين مراسم كه روز سوم و چهارم تیر وبا هماهنگي بين رييس انجمن و موبد زرتشتينان و روابط عمومي انتقال خون انجام شد،تعداد زيادي ازاهداكنندگان زرتشتي  جهت اهداي خون به انتقال خون يزدمراجعه نمودند.

زرتشتيان در مصاحبه با خبرنگار صدا و سيماي مركز يزد هدف از اين كار خيرخواهانه را كمك به هم نوع خود خواندند.

سپنتا نيكنام عضو شوراي اسلامي شهر يزد و رييس انجمن زرتشتيان افزود: در ماه مبارك رمضان همشهريان مسلمان بعلت روزه داري نسبت به روز هاي معمولي كمتر قادر به اهداي خون مي باشند ما طبق سنوات گذشته براي كمك به هم نوعان خود اقدام به طرح همدلي نموديم كه در روز های سوم و چهارم تیر و همزمان با پایان ماه مبارک رمضان به صورت مستمر زرتشتيان در اين طرح مشاركت مي نمايند.طبق سنوات گذشته در آخرين روزهاي ماه مبارك رمضان جمعي ازهموطنان زرتشتي ساكن يزد با مشاركت در طرح همدلي و مراجعه به انتقال خون يزد، خون خود را اهدا نمودند.

به گزارش روابط عمومي اداره کل انتقال خون استان یزد، اين مراسم كه روز سوم و چهارم تیر وبا هماهنگي بين رييس انجمن و موبد زرتشتينان و روابط عمومي انتقال خون انجام شد،تعداد زيادي ازاهداكنندگان زرتشتي  جهت اهداي خون به انتقال خون يزدمراجعه نمودند.

زرتشتيان در مصاحبه با خبرنگار صدا و سيماي مركز يزد هدف از اين كار خيرخواهانه را كمك به هم نوع خود خواندند.

سپنتا نيكنام عضو شوراي اسلامي شهر يزد و رييس انجمن زرتشتيان افزود: در ماه مبارك رمضان همشهريان مسلمان بعلت روزه داري نسبت به روز هاي معمولي كمتر قادر به اهداي خون مي باشند ما طبق سنوات گذشته براي كمك به هم نوعان خود اقدام به طرح همدلي نموديم كه در روز های سوم و چهارم تیر و همزمان با پایان ماه مبارک رمضان به صورت مستمر زرتشتيان در اين طرح مشاركت مي نمايند.طبق سنوات گذشته در آخرين روزهاي ماه مبارك رمضان جمعي ازهموطنان زرتشتي ساكن يزد با مشاركت در طرح همدلي و مراجعه به انتقال خون يزد، خون خود را اهدا نمودند.

به گزارش روابط عمومي اداره کل انتقال خون استان یزد، اين مراسم كه روز سوم و چهارم تیر وبا هماهنگي بين رييس انجمن و موبد زرتشتينان و روابط عمومي انتقال خون انجام شد،تعداد زيادي ازاهداكنندگان زرتشتي  جهت اهداي خون به انتقال خون يزدمراجعه نمودند.

زرتشتيان در مصاحبه با خبرنگار صدا و سيماي مركز يزد هدف از اين كار خيرخواهانه را كمك به هم نوع خود خواندند.

سپنتا نيكنام عضو شوراي اسلامي شهر يزد و رييس انجمن زرتشتيان افزود: در ماه مبارك رمضان همشهريان مسلمان بعلت روزه داري نسبت به روز هاي معمولي كمتر قادر به اهداي خون مي باشند ما طبق سنوات گذشته براي كمك به هم نوعان خود اقدام به طرح همدلي نموديم كه در روز های سوم و چهارم تیر و همزمان با پایان ماه مبارک رمضان به صورت مستمر زرتشتيان در اين طرح مشاركت مي نمايند.طبق سنوات گذشته در آخرين روزهاي ماه مبارك رمضان جمعي ازهموطنان زرتشتي ساكن يزد با مشاركت در طرح همدلي و مراجعه به انتقال خون يزد، خون خود را اهدا نمودند.

به گزارش روابط عمومي اداره کل انتقال خون استان یزد، اين مراسم كه روز سوم و چهارم تیر وبا هماهنگي بين رييس انجمن و موبد زرتشتينان و روابط عمومي انتقال خون انجام شد،تعداد زيادي ازاهداكنندگان زرتشتي  جهت اهداي خون به انتقال خون يزدمراجعه نمودند.

زرتشتيان در مصاحبه با خبرنگار صدا و سيماي مركز يزد هدف از اين كار خيرخواهانه را كمك به هم نوع خود خواندند.

سپنتا نيكنام عضو شوراي اسلامي شهر يزد و رييس انجمن زرتشتيان افزود: در ماه مبارك رمضان همشهريان مسلمان بعلت روزه داري نسبت به روز هاي معمولي كمتر قادر به اهداي خون مي باشند ما طبق سنوات گذشته براي كمك به هم نوعان خود اقدام به طرح همدلي نموديم كه در روز های سوم و چهارم تیر و همزمان با پایان ماه مبارک رمضان به صورت مستمر زرتشتيان در اين طرح مشاركت مي نمايند.