اخبار و مطالب اخبار و مطالب

كارگروه تخصصي بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه در انتقال خون يزد برگزار شد

كارگروه تخصصي بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه در انتقال خون يزد برگزار شد

كارگروه تخصصي بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه در انتقال خون يزد برگزار شد

كارگروه تخصصي بهداشت و درمان در حوادث غيرمترقبه در انتقال خون يزد برگزار شد به گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد، در اين جلسه دكتر تقوائي گزارشي از فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته در انتقال خون يزد در مواقع بحران و حوادث ارائه داد و در خصوص برنامه هاي آتي اين اداره كل در مواقع بحران صحبت نمود. در ادامه اعضاي كارگروه ضمن گزارشي از اقدامات صورت گرفته در بخش هاي ذيربط در مواقع بحران درباره برنامه هاي آتي و مخاطرات آن بحث و تبادل نظر شد. گفتني است اعضاي كارگروه تخصصي بهداشت و درمان متشكل از رياست و معاونين دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي و مدير كل انتقال خون و ديگر ارگانهاي زير مجموعه دانشگاه ها مي باشد و اين كارگروه زير مجموعه هاي متعددي دارد كه يكي از اين كارگروه ها، كارگروه انتقال خون مي باشد.