اخبار و مطالب اخبار و مطالب

مدير عامل شركت آب منطقه اي يزد خون اهدا نمود

مدير عامل شركت آب منطقه اي يزد خون اهدا نمود

     مهندس غفوري ضمن اهداي خون، شعار اهداي خون سالم، اهداي زندگي را زيباترين و بالاترين كمك به هم نوع دانست.

     به گزارش روابط عمومی اداره كل انتقال خون یزد، اكيپ سيار انتقال خون روز سه شنبه 18 اسفند در شركت آب منطقه اي يزد استقرار يافت و طي آن مديرعامل به همراه مسئولين شركت آب منطقه اي با اهداي خون به كمك بيماران شتافتند.

     گفتني است مدير عامل مسئولين و كاركنان شركت آب منطقه اي از اهداكنندگان مستمر مي باشند كه در سال حداقل 2 بار خون اهدا مي كنند.     مهندس غفوري ضمن اهداي خون، شعار اهداي خون سالم، اهداي زندگي را زيباترين و بالاترين كمك به هم نوع دانست.

     به گزارش روابط عمومی اداره كل انتقال خون یزد، اكيپ سيار انتقال خون روز سه شنبه 18 اسفند در شركت آب منطقه اي يزد استقرار يافت و طي آن مديرعامل به همراه مسئولين شركت آب منطقه اي با اهداي خون به كمك بيماران شتافتند.

     گفتني است مدير عامل مسئولين و كاركنان شركت آب منطقه اي از اهداكنندگان مستمر مي باشند كه در سال حداقل 2 بار خون اهدا مي كنند.