اخبار و مطالب اخبار و مطالب

ملاقات مديركل انتقال خون يزد با بيماران تالاسمي

ملاقات مديركل انتقال خون يزد با بيماران تالاسميبه مناسبت 18 ارديبهشت روز جهاني تالاسمي ملاقات مديركل انتقال خون يزد با بيماران تالاسمي به مناسبت روز جهاني تالاسمي دكتر تقوائي، تني چند از مسئولين استان و گروهي از هنرمندان يزدي با حضور در درمانگاه تخصصي با بيماران تالاسمي ملاقات نمودند. به گزارش روابط عمومي، در اين جو صميمي و دوستانه مدير كل انتقال خون به همراه مدعوين با اهداي شاخه گل به بيماران براي همه آنها آرزوي سلامتي نمود. تقدير و تشكر و اهداي گل به پزشكان و پرستاران بخش تالاسمي از جمله برنامه هاي ديگر بازديد مدير كل و مسئولين استانداري بود. در ادامه برنامه طي جلسه اي دكتر تقوائي استفاده از تمام ظرفيت هاي موجود در انتقال خون جهت آماده نمودن خون و فرآورده هاي خون سالم براي تمام بيماران علي الخصوص بيماران تالاسمي و هموفيلي تأكيد نمود. در پايان جلسه دكتر صالحي زاده با تقدير و تشكر از همه مدعوين از خدمات بي شائبه انتقال خون استان تشكر نمود.