اخبار و مطالب اخبار و مطالب

نکات کليدي در اهداي خون

نکات کليدي در اهداي خون


هموطن ، اينک که به نداي وجدان بيمار و به مدد روحيه تعاون و نوعدوستي وانديشه خردمندانه خود تصميم به اهداي اندکي از خون خود گرفته ونام خود را در زمره ناجيان زندگي قرار مي دهيد ، سازمان انتقال خون ايران ، بعنوان متولي تهيه وپخش خون سالم براي بيماران نيازمند ، بر خود واجب مي داند ، تا از طرف هزاران بيمار مبتلا به تلاسمي ، سرطان خون و هزاران همنوع شما که بواسطه تصادفات ، حوادث ، بلاياي طبيعي وجراحي هاي اورژانس ، با اين عمل خداپسندانه شما جان خون را از مرگ حتمي نجات يافته مي يابند ، از عمل نيکوکارانه شما قدرداني کند.

 

آيا مي دانيد که :

1-هر سه ثانيه يک بيمار ، نياز به خون يا فرآورده هاي آن پيدا مي کند....

2-از هرسه نفر ، يک نفر در طول زندگي نياز به خون پيدا مي کند...

3-يک واحد خون اهدايي شما که فقط اندکي از خون موجود در بدن شما است ، مي تواند جان سه نفر را از مرگ حتمي نجات دهد...

4-خوني که امروز اهدا مي کنيد ، ممکن است فردا به مصرف يکي از دوستان يا اعضاي خانواده خودتان برسد ...

 

وآيا مي دانيد که :

    هر فرد سالم مي تواند يک اهداکننده خون سالم باشد وشما با اهداي خون خود به همنوعانتان ، زکات سلامتي خود را ادا مي کنيد...

پس :

در حفظ سلامتي خود بکوشيد ،

و فراموش نکنيد که :

     هميشه چشمان يک بيمار نيازمند به خون ، منتظر شماست .....

 

شما از کدام گروهيد ؟

    تخمين زده مي شود که حتي در کشورهايي که بيشترين مراجعه داوطلبانه براي اهداي خون را دارند ، تنها کمتر از پنج درصد از کل واجدين شرايط به امر اهداي خون مبادرت مي ورزند.

اگر مي خواهيد از آن نود وپنج درصد باقيمانده نباشيد ، خون خود راا هدا کنيد واحساس لذتبخش همکاري وتعاون را تجربه کنيد. اهداي خون براي شما هيچ ضرر ويا هزينه اي ندارد و درعوض ، احساس شيرين رضايتمندي وتقويت قواي روحي ومعنوي ، که پس از اهداي خون و نجات زندگي سه انسان به شما دست مي دهد ، با هيچ معياري قابل قيمت گذاري نيست .