اخبار و مطالب اخبار و مطالب

يزدي ها در روز ملي اهداي خون ركورد زدند 100 درصد رشد اهداي خون در روز نهم مرداد

يزدي ها در روز ملي اهداي خون ركورد زدند 100 درصد رشد اهداي خون در روز نهم مردادبه گزارش روابط عمومي انتقال خون يزد: اهداي خون در روز نهم مرداد سالروز تأسيس سازمان انتقال خون ايران و روز ملي اهداي خونبيش از 100 درصد رشد داشت. با توجه به اينكه نهم مرداد ماه امسال با ماه رمضان مصادف شده است و با توجه به اينكه مردم در اين ماه كمتر جهت اهداي خون مراجعه مي كنند،ديروز 192 نفر جهت اهداي خون به انتقال خون يزد مراجعه نمودند كه نسبت به روز هاي مشابه در ماه مبارك رمضان رشد بيش از 100 درصدي داشت، كه اين آمار در نوع خود در اين ماه يك ركورد محسوب مي شود. مدير انتقال خون يزد در اين زمينه افزود: ما در ماه رمضان در شبهاي احيا شاهد حضور پر رنگ اهداكنندگان بوديم كه امسال اين اتفاق در شبي غير از شبهاي احيا صورت گرفته است كه اين جاي خرسندي است و با توجه به نياز دائمي بيماران به خون و فرآورده هاي آن شايسته است شهروندان گرامي اهداي خون خود را موكول به شبهاي قدر ننمايند.