اخبار و مطالب اخبار و مطالب

چرا باید به طور مستمر خون اهدا کنم ؟

چرا باید به طور مستمر خون اهدا کنم ؟ چرا باید به طور مستمر خون اهدا کنم ؟

ذخیره منظمی از خون ضروری است عمر گلبول قرمز فقط 35 روز و پلاکت3 روز پس از اهدای خون می باشد وبعداز این مدت نمی توان از آنها استفاده نمود.

     هنگامی که مردم به طور منظم ( مستمر ) خون اهدا کنند سرویس انتقال خون می تواند جمع آوری خون را به نحوی طراحی نماید که به طور عادی مقدار کافی از هرگروه خونی جهت رفع نیازهای کشور در دسترس باشد.

      بدون وجود اهداکنندگان مستمر تهیه خون کافی وسالم قابل دسترسی مشکل می باشد. اهداکنندگان مستمر داوطلب سالم تر از دیگر اهداکنندگان خون از جمله داوطلبان بار اول می باشند زیرا اهمیت خون سالم را درک می کنند. همچنین احتمال پاسخگویی اهداکنندگان مستمر به اهدای خون در مواقع اضطراری بیشتر است از جمله در مواردی که حجم زیادی از خون موردنیاز است یا زمانی که ذخیره خون کم  است به عنوان مثال در ایام تعطیل .