اخبار و مطالب اخبار و مطالب

چه آزمایش هایی قبل از انتقال خون بر روی خون اهدا شده انجام می شود ؟

چه آزمایش هایی قبل از انتقال خون بر روی خون اهدا شده انجام می شود ؟سازمان بهداشت جهانی توصیه می نماید که تمام خونهای اهدایی برای عوامل عفونی ذیل که ممکن است از طریق انتقال خون منتقل گردد آزمایش شوند :

*HIV

*ویروس هپاتیت B

*سیفلیس

*هپاتیت C

     هپاتیت C از مهمترین آزمایشات لازم بر روی خونهای اهدایی است که از سال 1990-1991 انجام آن توصیه شده است . سازمان بهداشت جهانی همچنین توصیه می نماید در جایی که مناسب وامکانپذیر است خون اهدایی برای عوامل عفونی دیگر از جمله :

*هپاتیت

*HTLV

*بیماری شاگاس ( مخصوص آمریکای جنوبی ، مرکزی وبرخی نقاط خاص است ودر ایران موردی ندارد ) .

*مالاریا

آزمایش انجام شود.

    اگرچه خون بصورت داوطلبانه اهدا می شود اما هزینه آزمایش های انجام شده وفرآوری آن قبل از اجازه انجام انتقال خون حداقل 50 دلار آمریکا است ( در ایران این رقم حدود 50000 تومان می باشد که به طور رایگان در اختیار مراکز درمانی قرار داده می شود ) . درصورتی که آزمایش ها حضور عوامل عفونی درخون را نشان دهند خون اهدائی بایست حذف شود که در نتیجه هزینه بسیار زیاد مالی وصرف نیروی انسانی زیادی را بی جهت در برداشته است .

     همچنین خون از نظر شناسایی گروه خونی فرد اهداکننده وهرگونه پادتنی که در خون قبل از انتقال آن وجود دارد آزمایش می شود این امر به دلیل حصول اطمینان از سازش میان خون اهداکننده و فردگیرنده خون است تا از واکنش های ایمنی شدید وزیان آور پس از انتقال خون جلوگیری شود.